چگونه می توانم از کافی، منصفانه و مناسب بودن حقوقی که به آنها می پردازم مطمئن شوم؟

پرداخت منصفانه و مناسب می خواهم با استفاده از اصول منطقی برای کارکنانم حقوق تعیین کنم و پرداخت کنم. مبانی این کار چیست؟ چگونه می توانم از کافی، منصفانه و مناسب  بودن حقوقی که...