img img img img

برچسب: منصفانه

چگونه می توانم از کافی، منصفانه و مناسب بودن حقوقی که به آنها می پردازم مطمئن شوم؟

پرداخت منصفانه و مناسب می خواهم با استفاده از اصول منطقی برای کارکنانم حقوق تعیین کنم و پرداخت کنم. مبانی این کار چیست؟ چگونه می توانم از کافی، منصفانه و مناسب  بودن حقوقی که به آنها می پردازم مطمئن شوم؟ حقوق بخش اصلی و مهم نظام جبران خدمت است. کارکنان انتظار دارند در ازای خدماتی […]