بایگانی‌ ماهانه: ژانویه 2023

استراتژی منابع انسانی سازمان‌ دولتی در عمل 0

استراتژی منابع انسانی سازمان‌ دولتی در عمل

عصر حاضر، عصر سازمان‌هاست و عنصر اساسی و حیاتی سازمان‌ها سرمایه‌های آن به خصوص سرمایه انسانی است که در فرایندی که منابع انسانی نام دارد ساماندهی و به کار گرفته میشود. مهم است که...

استراتژی و گام های رسیدن به آن 0

استراتژی و گام های رسیدن به آن

استراتژی و گام‌های رسیدن به آن مقدمه امروزه اهمیت منابع انسانی در سازمان ها بر کسی پوشیده نیست. این منبع ارزشمند در عین حال که میتواند موفقیت یک شرکت را سبب شود، در خارج...

استراتژی و گام های رسیدن به آن 0

استراتژی و گام های رسیدن به آن

استراتژی و گام‌های رسیدن به آن مقدمه امروزه اهمیت منابع انسانی در سازمان ها بر کسی پوشیده نیست. این منبع ارزشمند در عین حال که میتواند موفقیت یک شرکت را سبب شود، در خارج...