تبدیل HR: DIGITAL مدیریت استعدادهای سفارشی را قادر می سازد

تبدیل HR: DIGITAL مدیریت استعدادهای سفارشی را قادر می سازد نوشته شده در 1 نوامبر 2017· توسط گاستون ابلق فناوری این امکان را دارد که HR را در صنایع معدن ، نفت و گاز ، انرژی و آب و...