طراحی مجدد شغل: راهنمای عملی برای طراحی مجدد مشاغل و نقش ها

دنیا تغییر می کند و شغل ها نیز در کنار آن تغییر می کنند. طراحی مجدد شغل یکی از ابزارهای مجموعه ابزار توسعه سازمانی است . هنگامی که به خوبی اعمال شود، می تواند به ایجاد شغلی کمک کند که با نیازهای کسب و کار و محیط بیرونی هماهنگ باشد و در عین حال با مهارت ها و قابلیت های کارمند همخوانی داشته باشد.