مزایا و معایب برون سپاری فرایند جذب منابع انسانی

برون سپاری برجذب در منابع انسانی

عنوان مقاله : مزایا و معایب برون سپاری فرایند جذب منابع انسانی

اگر برای حوزه منابع انسانی چند خرده سیستم اصلی تعریف شود ، یکی از اصلی ترین آنها ، حوزه جذب و تامین نیرو است که مباحث برنامه ریزی ، کارمندیابی و انتخاب را در بر می گیرد .

 فرایند جذب را می توان از پیش از ورود فرد به سازمان تا به بازده آن ، یعنی استخدام و ورود نیروی مورد نیاز و مناسب با شغل و شرایط مورد نظر به سازمان ، در نظر گرفت .

سیستم جذب و استخدام به عنوان یکی از سیستمهای اصلی در رشته مدیریت منابع انسانی است .

در واقع جذب و استخدام اثربخش برای سازمانها یک موضوع اساسی و راهبردی است و ممکن است گزینش و استخدام نادرست ، هزینه های فراوانی را به سازمان تحمیل کند ؛ در حالی که گزینش صحیح موجب کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری می شود . همچنین اهمیت و جایگاه این فرایند که از آن به عنوان زیربنای مدیریت منابع انسانی یاد می شود ، به دلیل تاثیرگذاری بسیار زیاد آن بر سایر فرایندهای منابع انسانی و نیز تاثیر پذیری بسیار از آن فرایندهاست .

 فرایند جذب از یک طرف نقش کششی از ماموریت ها و راهبردهای منابع انسانی و از طرفی دیگر نقشی تاثیرگذار بر دیگر عناصر از جمله توسعه ، عملکرد و نگهداشت نیروی انسانی دارد .

 در این امتداد رویکرد جذب بهترین نیروی انسانی ، به عنوان اصلی ترین و مهم ترین سرمایه در یک نهاد ، اهمیتی فراوان دارد . به این منظور فرایند تامین و جذب نیروی انسانی باید با ویژگیهای خاص نهادها و شرایط بازار رقابتی امروز سازگار شود.

برون سپاری جذب منابع انسانی

از جمله تحولاتی که در دهه های اخیر، در دنیا و در ارتباط با جذب نیروی انسانی با هدف افزایش کارایی و موثرتر شدن فرایند جذب پیش آمده است، استفاده از رویکرد برون سپاری فرایند جذب نیروی انسانی است.

 برون سپاری فرایند جذب، یک شکل برون سپاری فرایند کسب و کار تلقی میشود و حتی ممکن است همه فرآیندهای استخدامی، توسط یک ارائه دهنده خدمات بیرونی، انجام شود.

مزایا و معایت برون سپاری منابع انسانی

مزایای برون سپاری جذب

مزایای برون سپاری فرایند جذب منابع انسانی، شامل “ایجاد فرصتهای استخدامی برابر “، “توسعه قابلیت های راهبردی”، “بهبود فرایند تجزیه و تحلیل شغل” و “مدیریت هزینه های جذب و توسعه” هستند.

کاهش انتظارات از سازمان

برون سپاری فرایند جذب منابع انسانی، از طریق پنهان نگه داشتن نام سازمان و کاهش انتظارات و سفارش های استخدامی و همچنین کاهش پاسخگویی سازمان و یاری رساندن در جهت یافتن نیروهای متخصص و شایسته از طریق آزمون های عملی و علمی، باعث ایجاد فرصت های استخدامی برابر شده است.

صرفه جویی در زمان

 همچنین از طریق صرفه جویی در زمان ، توجه مدیر منابع انسانی به مسائل راهبردی و شناسایی و جذب افراد متخصص در مقابل رقبا ، باعث توسعه قابلیت های راهبردی شده ، موجب افزایش توان و ظرفیت سازمان جهت هماهنگی منابع و اجرای طرح های راهبردی ، می شود .  ممکن است برون سپاری فرایند جذب پر هزینه به نظر می آید ، ولی هزینه به دست آمده از زمان آزاد شده مدیران منابع انسانی ، این فرایند را کارا می سازد .

 بهبود فرایند تجزیه و تحلیل شغل

 بهبود فرایند تجزیه و تحلیل شغل یکی دیگر از مزایای برون سپاری فرایند جذب منابع انسانی است . مشاورین شرکت ارائه دهنده خدمات جذب ، به دلیل تجربه و تخصص بالا در زمینه جذب ، از طریق اصلاح و تکمیل شرح شغل ، شرایط احراز شغل و ایجاد تناسب شاغل با شغل ، به مدیر منابع انسانی یاری می رسانند .

 در این زمینه پیشنهاد می شود که جلسات تخصصی وظایف استخدامی باید بیشتر بر وظایف ارزش افزوده ، انتخاب بین واحد منابع انسانی و شرکت های ارائه دهنده خدمات جهت تجزیه و تحلیل شغل برگزار شود و همچنین شرکت ارائه دهنده خدمات ، با استفاده از تست های شخصیتی پیشرفته ، صلاحیت های مورد نیاز متقاضیان را جهت تصدی مشاغل مورد نظر ، مورد بررسی قرار دهد . از طرفی برون سپاری فرایند جذب منابع انسانی از طریق مدیریت هزینه های جذب و توسعه می تواند به سازمان در تحقق اهداف کمک کند .

 معایب برون سپاری فرایند جذب منابع انسانی

حفره های اطلاعاتی از طریق ارائه اطلاعات به متقاضیان

 در پاسخ به معایب برون سپاری فرایند جذب منابع انسانی ، یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش نشان می دهد که یکی از معایب برون سپاری فرایند جذب ، ایجاد حفره های اطلاعاتی از طریق ارائه اطلاعات به متقاضیان ، در خصوص نحوه پوشش و در واقع ظاهرسازی آنها و انتقال و افشای اطلاعات مهم سازمان به رقبای خارجی است . این اطلاعات ، نیازهای نیروی انسانی و برنامه های کسب و کار آینده است که به رقبا در شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان و همچنین تعیین راهبرد برای خود ، کمک می کند . با توجه به اهمیت این موضوع ، پیشنهاد می شود که پیامدهای منفی خروج اطلاعات از این طریق ، توسط پژوهشگران مورد بررسی قرار گیرد .

آشفتگی در ساماندهی برنامه ریزی راهبردی از طریق جذب افراد نا متناسب

یکی دیگر از معایب برون سپاری فرایند جذب منابع انسانی ، آشفتگی در ساماندهی برنامه ریزی راهبردی از طریق جذب افراد نامتناسب با اهداف و اولویت های سازمان و درک نادرست راهبردهای سازمان است . در صورتی که شرکت ارائه دهنده خدمات درک کامل و صحیحی از استراتژی های سازمان نداشته باشد ، با شناسایی و معرفی افراد نا متناسب به سازمان باعث عدم موفقیت در برنامه ریزی راهبردی می شود . 

 حتی الامکان ، فرایند جذب برای پست های راهبردی و مهم ، در داخل سازمان صورت گیرد و بخشی از فرایند جذب ، مانند شناسایی و غربال گری اولیه واجدین شرایط ، توسط شرکت ارائه دهنده خدمات صورت گیرد .

انتخاب و گزینش افراد بی اعتنا به ارزش های سازمان

 از طرفی دیگر ممکن است شرکت ارائه دهنده خدمات شناخت و درک کاملی از فرهنگ و ارزش های سازمان نداشته باشند و با انتخاب و گزینش افراد بی اعتنا به ارزش های سازمان ، باعث اخلال در پیاده سازی فرایند جامعه پذیری کارکنان و همچنین حفظ فرهنگ سازمانی شود . با توجه به اهمیت موضوع فرهنگ در سازمان های امروزی ، پیشنهاد می شود تا نقش برون سپاری فرایند جذب منابع انسانی در ایجاد ، حفظ و همچنین انتقال فرهنگ سازمانی ، توسط پژوهشگران مورد بررسی قرار گیرد . بنابراین در برون سپاری فرایند جذب منابع انسانی به دلیل کاهش کنترل مدیر منابع انسانی ، ممکن است فرایند جذب ، اثربخشی لازم را به دنبال نداشته باشد .

 از طرفی انتخاب نامناسب شرکت ارائه دهنده خدمات نیز می تواند آسیب های جبران ناپذیری به سازمان وارد کند .

کاهش اثربخشی فرایند جذب از طریق کمرنگ شدن نقش مدیران در انتخاب کارکنان

 یکی دیگر از معایب استفاده از این رویکرد ، کاهش اثربخشی فرایند جذب از طریق کمرنگ شدن نقش مدیران در انتخاب کارکنان و انتخاب نامناسب شرکت ارائه دهنده خدمات است . هدف فرایند جذب ، شناسایی و انتخاب افراد شایسته و مورد نیاز با توجه به اهداف استراتژی های سازمان است . با توجه به شناختی که مدیر نسبت به نیازها ، ارزشها و فرهنگ سازمان دارد ، نقش او در جذب کارکنان شایسته و مناسب نتایج در مصاحبه بالا نیست و در هنگام نتایج باید بسیار با دقت عمل کرد .

نتیجه

 علاوه بر این انجام مصاحبه نیاز به اختصاص هزینه های بالا دارد . از دیدگاه نظری ، کمکی که این پژوهش به پژوهشگران سازمان و مدیریت می کند ، آن است که برون سپاری فرایند جذب منابع انسانی ، علاوه بر قوتها ، محدودیتها و مشکلاتی که به طور نسبتا گسترده ای در ادبیات دانشگاهی مورد بحث قرار گرفته اند ، مزایا و معایب دیگری نیز به دنبال دارد که در این پژوهش ، شناسایی شده و مورد بررسی قرار گرفته اند . در نتیجه ، هنگام استفاده از رویکرد برون سپاری فرایند جذب ، باید مراقب معایب و مخاطره هایی که باعث بی ۔ اعتمادی به این رویکرد می گردند بوده ، با هدایت و نظارت سازمان و انجام برون سپاری بخشی فرایند جذب منابع انسانی این مخاطره ها را به حداقل خود رساند .

منبع: نرگسیان و همکاران ، مزایا و معایب برون سپاری فرایند جذب منابع انسانی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *