کانون ارزیابی مدیران

کانون ارزیابی مدیران مقدمه روش کانون ارزیابی (AC)، با عمر پنجاه ساله ی خود (بولر و وهر”، ۲۰۰۹) نه یک مکان فیزیکی یا جغرافیایی، بلکه به عنوان یک روش ارزیابی (چن ۴، ۲۰۰۶؛ هافمن...