برچسب: کارکنان

مهم ترین عنصر فرهنگ سازمانی از دیدگاه کارکنان 0

فرهنگ سازمانی از دیدگاه کارکنان (مهم ترین عناصر)

فرهنگ سازمانی از دیدگاه کارکنان

این تصویر نموداری از عناصر فرهنگ سازمانی را نشان می‌دهد که برای کارمندان اهمیت بیشتری دارند . در این تحلیل عمیق‌تر، به بررسی جزئی‌تر هر یک از عناصر کلیدی و ارائه مثال‌هایی برای روشن‌تر شدن موضوع می‌پردازیم.

0

بازخورد کارکنان چیست ؟

دادن و دریافت بازخورد کارکنان می تواند ترسناک باشد – به خصوص اگر منفی باشد. اما یادگیری دادن (و دریافت) بازخورد سازنده یک مهارت ضروری در ابزار مدیر است. و برای درگیر کردن کارکنان، ایجاد انگیزه در عملکرد کارکنان و پیشبرد سازمان شما به سمت جلو، کلیدی است .

بازخورد کارکنان چیست؟