بی نظمی در پرداخت مزد (مثبت و منفی) ۴-۲

بی نظمی در پرداخت مزد نظریه ارزشهای نسبی و بی نظمی ها و استثنائات  ارزش هر چیزی از ارزش چیزهای دیگر تأثیر می پذیرد. ارزش هر کار را فقط از طریق مقایسه بین انواع...