img img img img

برچسب: پرداخت مزد

بی نظمی در پرداخت مزد (مثبت و منفی) ۴-۲

بی نظمی در پرداخت مزد نظریه ارزشهای نسبی و بی نظمی ها و استثنائات  ارزش هر چیزی از ارزش چیزهای دیگر تأثیر می پذیرد. ارزش هر کار را فقط از طریق مقایسه بین انواع کارها می توان تعیین کرد. وقتی مزد شغلی افزایش می یابد اگر ارزش دیگری افزایش نیابد از ارزش آن کاسته می […]