برچسب: پرداخت متغیر

0

سیستم مدیریت عملکرد ۶ – ۳

پرداخت متغیر و مدیریت عملکرد پرداخت بر اساس عملکرد  تردیدی نیست که بر اساس نظریه اقتضایی، استراتژی پرداخت به مدیران و کارکنان، زمانی مؤثر است که به سیستم مدیریت عملکرد شرکت پیوند یابد. بر...

پرداخت متغیر 0

پرداخت متغیر ۶-۲

پرداخت متغیر اجزای پرداخت متغیر تاکید زیاد بر پرداخت متغیر بر این پیش فرض مبتنی است که پاداش های مالی می تواند کارکنان را به انجام کار بیشتر و بهتر تشویق کند. پرداخت متغیر...