برچسب: پرداخت انگیزشی

پرداخت های انگیزشی بلندمدت (پرداخت متغیر بلندمدت) 0

پرداخت های انگیزشی بلندمدت (پرداخت متغیر بلندمدت) ۶ – ۸

پرداخت های انگیزشی بلندمدت (پرداخت متغیر بلندمدت)  پرداخت انگیزشی بلند مدت به مدیران ارشد یکی از انواع پرداخت های متغیر، پرداخت های انگیزشی بلندمدت است که قبلا تنها به مدیران ارشد ارائه می شد...

پرداخت مبتنی بر عملکرد و پرداخت انگیزشی 0

پرداخت مبتنی بر عملکرد و پرداخت انگیزشی ۶ – ۶

پرداخت مبتنی بر عملکرد و پرداخت انگیزشی هدف اصلی برنامه جبران خدمات پرداخت مبتنی بر عملکرد و پرداخت انگیزشی : هدف اصلی هر برنامه جبران خدمات باید برانگیختن کارکنان برای انجام بهترین عملکرد باشد....