همسویی استراتژی سازمان و منابع انسانی

همسویی استراتژی سازمان و منابع انسانی رشد جایگاه منابع انسنی تا دهه ۱۹۸۰ با گذشت بیش از هفت دهه از تاریخ شکل گیری مدیریت به عنوان یک یک رشته علمی، مدیریت منابع انسانی یک...