راهنمای شما برای ایجاد نظرسنجی تجربه کاندیدا (به علاوه الگو)

نظر سنجی تجربه کاندیدا

استخدام بهترین کاندیداها و بهبود حفظ کارکنان در مرحله استخدام آغاز می شود و نظرسنجی تجربه کاندیدها را به یک ابزار حیاتی منابع انسانی تبدیل می کند. به عنوان یک متخصص منابع انسانی، چگونه می توانید بدون پرسیدن از کاندیدها در مورد آن، بدانید که آیا سازمان شما یک تجربه عالی برای کاندید ارائه می دهد؟