۳-۷جبران خدمات مبتنی بر نظریه هدف گذاری

جبران خدمات مبتنی بر نظریه هدف گذاری تعریف نظریه  نظریه هدف گذاری یک نظریه شناختی است که در صدد تبیین هدف به عنوان یک عامل انگیزشی بوده، در آن به حالت درونی فرد تأکید...