۳-۳ جبران خدمات بر اساس نظریه نیازهای سه گانه (ERG)

 الدرفر نیازها را در سه دسته زیستی- ارتباطی – رشد طبقه بندی کرده است (۱۹۷۲ ,Alderfer). ١. نیازهای زیستی که به نیازهای فیزیولوژیک برای بقا و حیات اشاره دارد و با نیازهای فیزیولوژیک و...