۳-۲ جبران خدمات مبتنی بر نظریه دو عاملی انگیزش

جبران خدمات مبتنی بر نظریه دو عاملی انگیزش  همچون مارکس، که جایگاه خاصی برای شکوفایی / بیگانگی فرد در کار قائل بود، هرزبرگ نیز معتقد اس رابطه فرد با کارش یک رابطه اساسی است...