نظریه انتظار و جبران خدمات

جبران خدمات بر اساس نظریه انتظار  مبانی فکری نظریه انتظار با ارزش ابزاریت – انتظار (VIE) به روان شناسی شناخت و مفروضات مطلوبیت۔ گرایی اقتصاد کلاسیک برمی گردد که بر اساس آن، انسان موجودی...