برچسب: مشاغل

0

فصل دوازدهم: تجزیه و تحلیل و ارزشیابی شغل در عصر آینده

فصل دوازدهم: تجزیه و تحلیل و ارزشیابی شغل در عصر آینده اهداف رفتاری ۱٫ بررسی شرایط در حال تغییر و تأثیر آن بر تجزیه و تحلیل شغل  ۲. استنباط درباره تجزیه و تحلیل شغل...

0

فصل هفتم: روشهای ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل و حساسیتهای پیاده سازی

فصل هفتم: روشهای ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل و حساسیتهای پیاده سازی اهداف رفتاری  ۱٫ تشریح روش طبقه بندی در ارزشیابی مشاغل  ۲. تشریح روش رتبه بندی در ارزشیابی مشاغل .  ۳٫تشریح روش مقایسه...