قصد ترک کار

قصد ترک کار

تا چه حد در حال حاضر به دنبال شغلی متفاوت با شغلی که اکنون دارید هستید؟

چرا معیارهای حفظ کارکنان و تحقیقات جذب اهمیت دارند؟

کاوش در آماده بودن کارکنان برای فرصت های شغلی جدید، قصد آنها را برای ترک (یا ماندن در) سازمان فعلی خود نشان می دهد.