img img img img

برچسب: شایستگی

پرداخت مبتنی بر شایستگی

پرداخت مبتنی بر شایستگی  پرداخت مبتنی بر شایستگی یکی از متداولترین پرداخت های انگیزشی مورد استفاده در سازمان هاست. شواهدی که میزان موفقیت این نوع پرداخت را در عمل تأیید کند، متناقض است.  از یکسو شواهد به وضوح نشان میدهند که این نوع پرداخت با عملکرد افراد ارتباط قوی دارد. از سوی دیگر، طبق برخی […]

شایستگی های مدیران منابع انسانی و افزایش علمکرد

من یک مدیر ارشد هستم اما در رشته مدیریت تحصیل نکرده ام. بسیاری دیگر از مدیران ارشد که میشناسم هم تحصیلات فنی و مهندسی دارند و مدیریت و رهبری سازمانشان را به صورت تجربی آموخته اند و انجام می دهند. علاقه مندم بدانم یک مدیر ارشد (رهبر) دقیقا چه نقش هایی به عهده دارد و […]

سوالات مصاحبه HR مبتنی بر شایستگی

راهنمای شما برای مصاحبه ها: سوالات مصاحبه HR مبتنی بر شایستگی عناصر اصلی سوالات شایستگی HR مصاحبه های مبتنی بر شایستگی از زمان معرفی آنها در اواخر دهه ۱۹۸۰ یک روش استاندارد مصاحبه در فرآیندهای انتخاب امروز به حساب می آید. در قلب آنها این فرض وجود دارد که رفتار گذشته بهترین پیش بینی کننده […]