پرداخت شغل محور ۵-۱

سیستم های پرداخت شغل محور مقدمه در قرن گذشته، شغل تاثیر مهمی در شیوه طراحی سازمان ها و به نوبه خود چگونگی مدیریت جبران خلی کرده است. فرایندهای کاری پیچیده به واسطه گروہ بندی...