برچسب: سیستم جبران خدمات

ارزشیابی شغل پیش نیاز سیستم جبران خدمات 0

ارزشیابی شغل پیش نیاز سیستم جبران خدمات ۴-۴

ارزشیابی شغل به عنوان یکی از مهم ترین پیش نیازهای سیستم جبران خدمات  در طراحی یک سیستم جبران خدمات کارآمد، عوامل متنوعی دخالت دارند. علاوه بر مسائل قانونی، باید نظر اتحادیه ها و سندیکاهای...

طراحی سیستم جبران خدمات مبتنی بر نظریه برابری 0

۳-۶ طراحی سیستم جبران خدمات مبتنی بر نظریه برابری

طراحی سیستم جبران خدمات مبتنی بر نظریه برابری  در دنیای مدرن، نابرابری و بی عدالتی بسیار مشهود است و شاید بتوان نظریه برابری را نظریه نابرابری نام نهاد، ولی جوهره این نظریه تمایل به...

Strategic Service Compensation 0

جبران خدمات استراتژیک

جبران خدمات استراتژیک  جبران خدمات استراتژیک رویکردی به توسعه و پیاده سازی استراتژی های بلندمدت پرداخت است که از اصول معینی پیروی می کند، آرمسترانگ و براون (۲۰۰۶) معتقدند جبران خدمات استراتژیک به دو...

0

۱-۲ توصیف عوامل، اهمیت و قلمرو سیستم جبران خدمات

توصیف عوامل، اهمیت و قلمرو سیستم جبران خدمات نقش های منابع انسانی و جبران خدمات  در گذشته، مدیریت منابع انسانی در قالب چهار کارکرد جذب، بهسازی، انگیزش و نگهداری مورد بحث قرار می گرفت...

0

۱-۱ – اهمیت و جایگاه سیستم جبران خدمات

مقدمه – اهمیت و جایگاه سیستم جبران خدمات اهمیت نیروی انسانی در سازمان  تردیدی نیست که منابع انسانی اصلی ترین سرمایه هر سازمان است و هر سازمانی برای تحقق اهداف و اجرای استراتژی ها...