img img img img

برچسب: سنجش

تحلیل ریسک های منابع انسانی

تحلیل ریسک های منابع انسانی چکیده علی رغم توجه فزاینده به حوزه تحقیقاتی منابع انسانی با عنوان سرمایه های مولد ارزش، مدیریت ریسک های مرتبط با آن به طور نظام مند بررسی نشده است. در پژوهش حاضر رویکردی کمی به منظور تحلیل و سنجش ریسک های منابع انسانی اتخاذ شده است. در گام نخست، ابعاد […]