فصل دوازدهم: تجزیه و تحلیل و ارزشیابی شغل در عصر آینده

فصل دوازدهم: تجزیه و تحلیل و ارزشیابی شغل در عصر آینده اهداف رفتاری ۱٫ بررسی شرایط در حال تغییر و تأثیر آن بر تجزیه و تحلیل شغل  ۲. استنباط درباره تجزیه و تحلیل شغل...