img img img img

برچسب: رویکرد جهان شمول

رویکرد جهان شمول در حوزه مدیریت استراتژیک منابع انسانی

رویکرد جهان شمول در حوزه مدیریت استراتژیک منابع انسانی توضیح رویکرد جهان شمول  در مقابل این رویکرد اولیه در مدیریت استراتژی منابع انسانی، شمار دیگری از پژوهشگران، رویکرد و نظریه جهان شمول را برای توضیح چگونگی انتخاب اثربخش ترین انتخابها از میان فهرست اقدامات منابع انسانی به کار گرفته اند.  بر اساس این رویکرد، که […]