چرا کارکنان خوب و شایسته را از دست میدهیم؟

چرا کارکنان خوب و شایسته را از دست میدهیم؟ چرا آنها تصمیم می گیرند ما و سازمان ما را ترک کنند؟ برای رفع مشکل یا حداقل برای کاهش آثار منفی آن چه باید کرد؟...