توسعه منابع انسانی در آموزش عالی

توسعه منابع انسانی در آموزش عالی  ناتالی نستوروویچ و پارک جو-هیون مقدمه توسعه منابع انسانی به یک استراتژی محوری سازمانها تبدیل شده است تا کارمندان خود را با یک محیط در حال تغییر وفق...