ارزشیابی شغل (تعریف و اهمیت) ۴-۱

ارزشیابی شغل (تعریف و اهمیت) مقدمه  خروجی ارزشیابی شغل معمولا گریدینگ مشاغل یا یک ساختار پرداخت جدید است. هدف این فصل مشخص کردن نقش ارزشیابی شغل در فرایند طراحی رتبه های شغلی یا ساختارهای...