مقاومت در برابر تغییر در محل کار

اخیرا دو سه باری پیش آمده است که با خواندن کتابی یا بازدید از شرکتی مشابه شرکت خودم، ایده ای جدید پیدا کرده ام که اجرای آن در شرکتم می تواند (می توانست باعث...