کلیات طراحی، تجزیه و تحلیل ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل

سازمان مدیریت صنعتی مدیریت منابع انسانی پیشرفته (۱) طراحی، تجزیه و تحلیل ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل چاپ چهارم دکتر آرین قلی پور استاد دانشگاه تهران دکتر عسل آغاز استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر مدیریت...