نظام پیشنهادات

در بعضی سازمان هایی که قبلا در آنها کار می کردم، چیزی به نام نظام پیشنهادهای کارکنان وجود داشت، اما چندان موفق نبود و مورد استقبال کارکنان قرار نمی گرفت. می خواهم در سازمان...