فصل یازدهم: تجزیه و تحلیل و ارزشیابی مشاغل مدیریتی وتیمی

فصل یازدهم: تجزیه و تحلیل و ارزشیابی مشاغل مدیریتی وتیمی اهداف رفتاری  ۱٫ تعریف پرسشنامه توصیف مشاغل مدیریتی  ۲. آشنایی با مدلسازی شایستگی  ٣. تجزیه و تحلیل مشاغل تیمی  ۴. تشریح عوامل مربوط به...