سؤال و پاسخ؛ مورد مطالعه برنامه ریزی منابع انسانی

سؤال و پاسخ مورد مطالعه برنامه ریزی منابع انسانی سوال سؤال ۱ – درگیری فرهنگی در جنوب مرز مروری بر پرونده ۲٫۲ جنگ درگیری در جنوب مرز ، در ونس و پایک (۲۰۱۵) ص. ۷۳...