دسته: شایستگی

0

شایستگی تصمیم گیری

به نام خدا فهرست تصمیم گیری.. ۱ تعریف.. ۱ اقدامات کلیدی.. ۱ نمونه فعالیتهای شغلی.. ۱ توضیح: ۲ تصمیم گیری تعریف شناسایی و درک موضوعات ، مشکلات و فرصتها؛ مقایسه داده های منابع مختلف...