img img img img

مدل موسسه « گالوپ »

گالوپ

مدل موسسه « گالوپ »

مدل موسسه « گالوپ »

گالوپ

در مدل ارائه شده توسط موسسه گالوپ روی ۴ عامل اصلی سازمانی تاکید شده است :
‏ اول : روشن بودن ، منطقی بودن و متناسب بودن انتظارات متقابل فرد و سازمان ( شغل )
‏روشن نبودن انتظارات ، غیرمنطقی بودن انتظارات یا فقدان فضـا و فرصت لازم برای گفتگو و تفاهم در مورد انتظارات می تواند به رضایت ، تعهد و انگیزه کارکنـان لطمـه وارد کند .
‏دوم : داشتن مشارکت و سهم ،
‏ به این معنی که کارکنان احساس کنند مهم هستند ، جدی گرفته می شوند ، می توانند ایده پردازی کرده و در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری هـا مشـارکت کند .

‏سوم : تناسب بین شخص و شغل ،
‏ به این معنی که احساس شود هر کس در مناسب ترین جایگاه سازمانی ممکن قرار گرفته و بین صلاحیت هـا ، علاقمنـدی هـا ، دانش و مهارت و ویژگیهای شخصی و شخصیتی افراد از یک سو و الزامات شغلی و فرهنگ سازمانی از سوی دیگر تناسب لازم وجود دارد .

‏چهارم : داشتن فرصت هایی برای رشد ، پیشرفت و یادگیری ،
‏ بـه ایـن معنـی کـه افـراد ( کارکنان ) مایلند رشد کنند ، تمایل دارند که بهتر شـوند و بالاتر رونـد ، مایلنـد یـاد بگیرند و پیشرفت کنند ، لذا سازمان ( و مدیران مستقیم ) باید توجه جدی و مستمر به موضوعاتی مثـل شناخت مسیرهای پیشرفت شغلی ، شناخت و پرورش استعدادها و فراهم کردن فرصـت هـائی و برابر و منصفانه برای بروز شایستگی و ارتقاء کارکنان داشته باشند .

پرسشنامه گالوپ

گالوپ این ۴ عامل ( زمینه ) اصلی را در قالب یک پرسشنامه ۱۲ سئوالی تنظیم کرده و آن را برای اندازه گیری و تحلیل وضعیت موجود « دلبستگی کارکنـان بـه کـار و سازمان » و نیز بعنوان راهنمای طراحی برنامههای بهبود این دلبستگی پیشنهاد نموده است .
‏در این پرسشنامه سئوالات ۱ و ۲ به عامل اول ، سئوالات ۳ تا ۶ به عامل دوم ، سئوالات ۷ تا ۱۰ به عامل سوم و سئوالات ۱۱ و ۱۲ به چهارمین عامل از عوامل فوق الذکر مربوط است .
‏پرسشنامه ۱۲ سئوالی گالوپ به شرح زیر است
۱ – می دانم در محیط کار از من چه انتظاراتی دارند .
۲ – همه منابع و امکانات لازم را برای درست انجام دادن کار در اختیار دارم .
۳ – اختیار و اجازه لازم را دارم که کارها را آنگونه که بهتر می دانم انجام دهم .
۴ – طی یک هفته گذشته ، از کارهای خوب من تقدیر شده است .
۵ – سرپرست یا کس دیگری در محیط کار به شخصیت انسانی من توجه دارد .
۶ – در محیط کار کسی هست که مشوق پیشرفت و پرورش من باشد .
۷ – در محیط کار به دیدگاههای من اهمیت می دهند .
۸ – رسالت و هدف شرکت طوری است که احساس می کنم شغل و نقش مهمی دارم .
۹ – همکارانم متعهد به انجام کار با کیفیت هستند .
۱۰- همکارانم از بهترین دوستانم هستند .
۱۱- در ۶ ماه گذشته ، کسی از محیط کار در مورد پیشرفت من با من گفتگو داشته است .
۱۲ – در سال گذشته فرصتهائی برای یادگیری و رشد در محیط کار برایم فراهم بـوده است

 

منبع کتاب چگونه کارکنانی با انگیزه و عاشق کار و سازمان داشته باشیم دکتر ابوالعلایی مدیریت صنعتی

Post Tags :

دیدگاهتان را بنویسید