نظریه موقعیتی هرسی و بلانچارد

نظریه موقعیتی هرسی و بلانچارد

هرسی و بلانچارد سبک را با شخصیت مترادف میگیرند و به نظر آنها سبک یک فرد عبارت است از الگوی رفتاری که وی هنگام هدایت کردن فعالیتهای دیگران از خود نشان میدهد ، سبک رهبری مدیر با مفروضات او نسبت به طبیعت انسان و افرادی که او در سازمان با آنها کار میکند مرتبط میباشد. هر مدیری نسبت به طبیعت افراد اطراف خود مانند زیردستان همترازان و رؤسای خود دارای مفروضاتی میباشد. این مفروضات به طور خود آگاه یا
ناخود آگاه تصمیمات رفتار و به طور کلی سیبک او را تحت تأثیر قرار میدهد

در این نظریه سبک رهبری مدیران متناسب با بلوغ کارکنان میبایست منعطف باشد. میزان بلوغ کارکنان را در سازمان ۲
شاخص انگیزه و تمایل و مهارت دانش و توانایی کارکنان مشخص می کند

سبک اول (۱) دستوری (آمرانه ): در این سبک فرد فاقد تمایل و دانش و مهارت برای انجام کار است پس باید رابطه ای یک طرفه بین رهبر و پیرو صورت میگیرد در این حالت رهبر به تشریح نقش های فرد و یا گروه پرداخته و جزئیاتی نظیر نحوه انجام تکلیف زمان و مکان آن را تعیین میکند.
سبک دوم ( ۲) تشویقی استدلالی: در این سبک فرد تمایل و انگیزه دارد ولی مهارت کافی برای انجام کار ندارد پس باید باز هم رهبر مسیر انجام تکلیف را مشخص کند با این وجود رابطه ای دوسویه بین رهبر و پیرو ایجاد می شود و حمایت اجتماعی و احساسی از پیرو میشود و همین سبب میشود که فرد یا گروه پیرو تحت تأثیر قرار گرفته و فرایند اجرای تکلیف را قبول کند.

سبک سوم (۳) مشارکتی یا حمایتی: در این سبک تمایل و مهارت فرد متوسط است پس باید تصمیم گیری در مورد جنبه های مختلف انجام تکلیف به صورت مشترک به انجام برسد و رهبر به صورت محدود نحوه اجرای تکالیف را تعیین کند و در عین حال رابطه ای قوی با پیرو داشته باشد.

سبک چهارم (۴) تفویض اختیار: در این سبک فرد دارای تمایل و مهارت بالا برای انجام کار است پس باید فرایند و مسئولیت اجرای تکالیف به صورت کامل به فرد یا گروه پیرو سپرده میشود در این صورت رهبر به پایش روند اجرای امور میپردازد

درجات آمادگی هرسی و بلانچارد درجه آمادگی و بلوغ کارکنان را بر روی یک پیوستار نشان داده اند. شکل ۱ در یک انتهای پیوستار فردی قرار دارد با توانایی و تمایل اندک، که با گذشت زمان بر میزان و توانایی و تمایل او افزوده و از درجه وابستگی او کاسته میشود تا به انتهای دیگر طیف که توانایی و تمایل زیاد است؛ میرسد . هنگامی که هر یک از ما کار جدیدی را آغاز میکنیم در سمت عدم توانایی و عدم تمایل طیف مذکور قرار میگیریم. سپس هر کدام بسته به تجربه . توانایی، اعتماد به نفس ، و عکس العمل رهبران طیف آمادگی را با سرعت های متفاوت طی میکنیم

نقش سبکهای رهبری و تاثیر اعتماد در روابط رهبر پیرو در سازمان ها

عطیه خیری، مجتبی فرخی استاد

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *