img img img img

برچسب: پرداخت

پرداخت مبتنی بر شایستگی

پرداخت مبتنی بر شایستگی  پرداخت مبتنی بر شایستگی یکی از متداولترین پرداخت های انگیزشی مورد استفاده در سازمان هاست. شواهدی که میزان موفقیت این نوع پرداخت را در عمل تأیید کند، متناقض است.  از یکسو شواهد به وضوح نشان میدهند که این نوع پرداخت با عملکرد افراد ارتباط قوی دارد. از سوی دیگر، طبق برخی […]

تفاوت پرداخت مبتنی بر مهارت و سیستم ارزشیابی مشاغل

تفاوت پرداخت مبتنی بر مهارت و سیستم ارزشیابی مشاغل  پرداخت در ازای مهارت شاغل و نه شغل،  شاید بارزترین ویژگی پرداخت مبتنی بر مهارت آن باشد که به افراد بر اساس مهارت هایشان پرداخت شود. این امر مهم ترین تفاوت میان برنامه های پرداخت مبنی بر مهارت و سیستم امتیازی ارزشیابی مشاغل می باشد که […]

پرداخت مبتنی بر مهارت ۵-۳

پرداخت مبتنی بر مهارت  پیدایش پرداخت مبتنی بر مهارت از زمان تدوین قانون پرداخت برابر در سال ۱۹۶۴، ایده در نظر گرفتن مهارت ها به عنوان یکی از عوامل جبران خدمات مورد استقبال قرار گرفت و بسیاری از سازمانها به جای استفاده صرف از رویکردهای جبران خدمات شغل محور، ترکیبی از آنها با رویکردهای شاغل […]

ساختار گریدینگ و پرداخت ۴-۶

ساختار گریدینگ و پرداخت  در ابتدای امر، لازم است میان ساختار گریدینگ و ساختار پرداخت تمایز قائل شویم؛  ساختار گریدینگ دربرگیرنده زنجیره یا سلسله مراتبی از رتبه ها، دسته ها یا سطوحی است که بر اساس ارزشیابی شغل، گروهی از مشاغل که از لحاظ اندازه شبیه به هم هستند، بر روی آن قرار می گیرند.  […]

۱-۳ چگونگی و انواع پرداخت

چگونگی پرداخت  پیش از توضیح درباره جزئیات برنامه جبران خدمات لازم (سطح پرداخت و انواع پرداخت) است به این سؤال پاسخ داده شود که پرداخت باید در ازای چه چیزی صورت پذیرد؟ کارکنان استخدام می شوند تا کار سازمان را انجام دهند؛ سازمان همه منابع از جمله منابع انسانی را در فرایند کار استفاده می […]

HR برای تخصصی شدن پرداخت می کند

HR برای تخصصی شدن پرداخت می کند توسط Culpepper و همکاران ، شرکت۲۲ ژوئیه ۲۰۱۱ به طور فزاینده ، سازمان ها ارزش منابع انسانی و نقش استراتژیک آن را در کمک به جذب ، توسعه و پاداش استعدادها را می شناسند. در نتیجه ، حقوق و فرصت کسب مشوق برای متخصصان منابع انسانی افزایش یافته است. در این […]