تأثیر E-HRM بر رضایت شغلی

  تأثیر E-HRM بر رضایت شغلی: مطالعه موردی صنعت IT و ITES هند خلاصه سابقه و هدف: تصویب مدیریت الکترونیکی منابع انسانی (E-HRM) عملکرد منابع انسانی را کاملاً تغییر داده و از نظر کاهش...