مدیریت مرخصی چیست؟

مدیریت مرخصی چیست؟ مدیریت ترک یکی از ساده ترین فعالیتهای مهم اما HR است که اغلب بخش قابل توجهی از زمان تیم HR را مصرف می کند. پرسنل منابع انسانی باید از پیروی از...