یک مدیر در نقش مربی باید چه خصوصیاتی داشته باشد و چه باید بکند؟

دلم می خواهد مربی خوب و مفیدی برای سرپرستان و مدیران جوان سازمانم باشم، اما در این نقش به اندازه لازم و کافی تبحر و تجربه ندارم. یک مدیر در نقش مربی باید چه...