مدیریت راهبردی منابع انسانی و تحلیل و طراحی شغل

فصل دوم: مدیریت راهبردی منابع انسانی و تحلیل و طراحی شغل اهداف رفتاری  ۱٫تمایز مدیریت منابع انسانی سنتی و مدیریت راهبردی منابع انسانی  ۲. تشریح تجزیه و تحلیل شغل راهبردی  ٣. تحلیل مدیریت راهبردی...