برچسب: مدیریت دانش

0

الگوی یکپارچه سازی سرآمدی مدیریت دانش

با نگاهی به پیشینه موضوع، در این بخش، به بررسی برخی از مطالعاتی که در زمینه مورد مطالعه در این پژوهش پرداخته اند، می پردازیم. فرزین و همکاران (۲۰۱۴)، در بررسی عوامل بحرانی موفقیت...

مدیریت دانش 0

مدیریت دانش

مدیریت دانش توسط کوین سی دزوزا و یوکیکا آوازو دراول نوامبر ۲۰۰۳ سیستم های مدیریت منابع انسانی می توانند به ردیابی و توزیع اطلاعات در کل سازمان کمک کنند به همان اندازه که انقلاب صنعتی...