img img img img

برچسب: مدیران موفقی که رهبر هم هستند چه می کنند؟

مدیران موفقی که رهبر هم هستند چه می کنند؟

در مورد مدیریت و رهبری و اینکه این دو چه تفاوت ها و تشابهاتی باهم دارند چیزهایی میدانم، اما هنوز به تصویر و تعریف دقیق و روشنی در این مورد نرسیده ام. نمیدانم رهبر هستم یا مدیر؟ نمی دانم باید رهبر باشم یا مدیر؟ اگر بخواهم همان گونه که توصیه شده است مدیری باشم که […]