مدل رشد سازمانی لاری گرینر

مدلی از رشد سازمانی مشهورترین مدل رشد سازمانی در اوایل دهه ۱۹۷۰ به وسیله لاری گرینر ارائه شد . هر مرحله از تکامل یا رشـد ، بحـران مخصوص خود را ایجاد می کند ....