فرهنگ سازمانی از دیدگاه کارکنان (مهم ترین عناصر)

فرهنگ سازمانی از دیدگاه کارکنان

این تصویر نموداری از عناصر فرهنگ سازمانی را نشان می‌دهد که برای کارمندان اهمیت بیشتری دارند . در این تحلیل عمیق‌تر، به بررسی جزئی‌تر هر یک از عناصر کلیدی و ارائه مثال‌هایی برای روشن‌تر شدن موضوع می‌پردازیم.