طراحی مدل مدیریت استعدادها در صنعت بانکداری

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی سال پنجم، شماره ۱۹، زمستان ۱۳۹۷، ۲۸-۱ Quarterly Journal of Training & Development of Human Resources Vol.5, No 19, 2019, 1-28 طراحی مدل مدیریت استعدادها در صنعت بانکداری...