مدیریت ریسک و کنترل – خدمات کارمندان HR

☰ مدیریت ریسک و کنترل – خدمات کارمندان HR مایکل دیکل | 01/01/2010 هر عملیاتی که دارای تأثیر مواد بر گزارشگری مالی و الزامات پیروی از مقررات باشد ، باید عوامل خطر قابل توجهی را مدیریت...