برچسب: تفویض کار

نظریه موقعیتی هرسی و بلانچارد 0

نظریه موقعیتی هرسی و بلانچارد

هرسی و بلانچارد سبک را با شخصیت مترادف میگیرند و به نظر آنها سبک یک فرد عبارت است از الگوی رفتاری که وی هنگام هدایت کردن فعالیتهای دیگران از خود نشان میدهد ، سبک...

0

تفویض اختیار چه مبانی و اصولی دارد؟

به عنوان یک مدیر مایلم فرصت هایی برای فکر کردن، برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات استراتژیک داشته باشم، اما درگیر شدن در امور جزئی و پرحجم روزمره مرا از این کارها باز می دارد....