تعدیل نیرو با کمترین آسیب در شرایط فعلی اقتصادی

تعدیل نیروی انسانی در شرایط مالی و اقتصادی سخت و بحرانی گاهی به یک ضرورت و تنها راه چاره تبدیل می شود. اجرای این برنامه تلخی ها و آثار منفی زیادی دارد و به...