چگونه دلایل خود را برای ترک شغل توضیح دهید (با مثال) بهترین دلایل ترک شغل ارزشهای شما دیگر با رسالت شرکت مطابقت ندارند. جبران اضافی را می خواهید. شرکتی که برای آن کار کردید...