برچسب: بهره وری

نقش آموزش بر بهره‌ وری نیروی انسانی 0

نقش آموزش بر بهره‌ وری نیروی انسانی

نقش آموزش بر بهره‌وری نیروی انسانی

: مقاله تأکید می‌کند که آموزش می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر بهره‌ وری داشته باشد و نقش مهمی در افزایش آن ایفا کند۱٫ اشاره می‌کند که بدون پرسنل آموزش‌ دیده، پیاده‌سازی فنون و طرح‌های جدید ارتقاء بهره‌ وری امکان‌پذیر نیست. همچنین، به چالش‌های موجود در جامعه در زمینه آموزش و تأثیر آن بر بهره‌وری اشاره می‌کند.

0

مدیریت مرخصی چیست؟

مدیریت مرخصی چیست؟ مدیریت ترک یکی از ساده ترین فعالیتهای مهم اما HR است که اغلب بخش قابل توجهی از زمان تیم HR را مصرف می کند. پرسنل منابع انسانی باید از پیروی از...